Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Pubquiz.cz Plzeň s.r.o, IČO: 07632771, se sídlem Stará 107/27, 602 00 Brno (dále jen "prodávající").

1 Záruka za jakost

1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající popsal;

1.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3. je věc v odpovídajícím množství;

1.1.4. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

2 Způsob uplatnění reklamace

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na e-mailové adrese homequiz@pubquiz.cz nebo po předchozí domluvě v provozovně na adrese Stará 107/27, 602 00 Brno.

2.3. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.4. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu či jiném takovém dokumentu.

3.3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro vstupenky 7 dní po datu konání akce.

3.4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.

3.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada.

3.6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnou ihned, ve složitějších případech do 10 pracovních dnů.

3.7. V případě vyřešení reklamace výměnou vstupenek začíná běžet nová reklamační lhůta v délce 7 dní po datu konání akce.

4 Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1. byla-li na tuto vadu již dána sleva z kupní ceny,

4.1.2. vada (nemožnost užít si kvíz) je způsobena kupujícím (např. špatné internetové připojení, neuposlechnutí doporučeného postupu hraní kvízu)

4.1.3. poškození, které nebylo zaviněno pořadatelem kvízu (tj. Pubquiz.cz Plzeň s.r.o.).

5 Závěrečná ustanovení

5.1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č.634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské unie.

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 22.04.2020.